Gwybodaeth

Cartref > Dysg > Gwybodaeth

Addysgu a Dysgu

Ysgol sy'n ceisio hyrwyddo ardderchogrwydd mewn addysgu, dysgu ac asesu ydy Ysgol Y Creuddyn. Credwn yn gryf mai prif nodwedd ysgol effeithiol ydy ysgol sy'n rhoi pwysigrwydd ar addysgu, dysgu ac asesu pob dysgwr.

Caiff amrywiaeth eang o ddulliau dysgu eu defnyddio yn ôl anghenion pwnc a'r grwp dysgu penodol. Rydym yn hyrwyddo'r defnydd o waith ymchwil, llafar, technoleg gwybodaeth a gwaith ymarferol mewn gwersi.

Yn Ysgol Y Creuddyn credwn yn y syniad o ddysgu gydol oes a'r syniad y dylai dysgu fod yn brofiad sy'n diddori ac ennyn ymroddiad y dysgwyr ac sy'n caniatau iddynt brofi llwyddiant. Wrth addysgu byddwn yn arfogi ein disgyblion gyda'r sgiliau, dealltwriaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i wneud penderfyniadau doeth am agweddau pwysig o'u bywyd.

Siart Addysgu a Dysgu

Treulir cyfanswm o 25 awr yr wythnos yn dysgu yn ystod y pum mlynedd cyntaf o addysg uwchradd. Rhennir y diwrnod yn 6 gwers (50 munud) fel a ganlyn:

Cyfnod Cofrestru / Bugeiliol / Gwasanaeth - 8:55am – 9:15am
Gwers 1 - 9:15am – 10:05am
Gwers 2 - 10:05am – 10:55am
Egwyl - 10:55am – 11:10am
Gwers 3 - 11:10am – 12:00pm
Gwers 4 - 12:00pm – 12:50pm
Amser Cinio - 12:50pm – 1:50pm
Gwers 5 - 1:50pm – 2:40pm
Gwers 6 - 2:40pm – 3:30pm

1. Crys/Blows wen.

2. Siwmper Gwddf V gyda logo’r ysgol.

3. Tei swyddogol yr ysgol (gwyrdd a streipiau melyn).

4. Trowsus hir, plaen, du – DIM JINS, LEGINS, TROWSUS ¾

5. Sgert blaen ddu o hyd rhesymol – hyd resymol i’w benderfynu gan staff yr ysgol.

6. Sanau hir, du, plaen – DIM FFRILIAU, DIM SANAU TREINYR.

7. Ni chaniateir cotiau tracwisg, siaced denim na siaced ledr na ‘hoodies’.

8. Dim cotiau, sgarffiau na hetiau yn y dosbarth.

9. Esgidiau ysgol/esgidiau ymarfer (trenars) lliw du yn unig -heb unrhyw liw arall   arnynt e.e. logo gwyn/aur ayb.

10. Clustdlusau stud yn unig.

11. Dim “piercings” arall o gwbl.

12. Dim gorddefnydd o golur – i’w benderfynu gan staff yr ysgol.

13. Gwallt lliwiau naturiol-i’w benderfynu gan staff yr ysgol.

14. Gewinedd lliw naturiol yn unig a dim gewinedd ffug.

15. Gemwaith plaen – OND tynnu i ymarfer corff.

16. Siorts defnydd trowsus yn yr Haf (ar ol y Sulgwyn) – hyd pen glin – NID rhai ymarfer corff.
 

Mae’r dillad i’w gweld ac ar gael o:
Boppers Boutique
School Talk@Clifton House Newsagents

Mae’r pwyslais ar edrych yn SMART. Byddwch yn falch o’ch ysgol, eich gwisg a’ch edrychiad ac yn esiampl i weddill yr ysgol.

 • Trowsus du smart (DIM jîns, trowsus tyn na throwsus o ddefnydd cynfas)
 • Sgert glasurol ddu smart, o hyd parchus
 • Crys gwyn / Blows wen a thei’r ysgol
 • Siwmper ddu blaen siap gwddw V (DIM cardigan)

NEU

 • Crys polo gwyn gyda logo’r ysgol
 • Crys chwys du gyda logo’r ysgol
 • Sanau/ Teits du plaen
 • Esgidiau du addas i’r ysgol / Trenyrs du PLAEN (DIM logos/ streipiau lliw; DIM sodlau uchel)
 • Bag ysgol addas
 • Côt dywyll

Caniateir gwisgo os dymunir:

 • Sgarff/Cap/Menig plaen tywyll
 • Oriawr
 • Un neu ddwy fodrwy fechan
 • Clustdlysau bychan addas
 • Un freichled fechan
 • Colur ysgafn, cynnil

Ni chaniateir:

 • Stỳds trwyn/ tafod a.y.b.
 • Lliw/ Steil gwallt eithafol

Mae Gyrfa Cymru yn darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth am yrfaoedd sy’n ddiduedd ac am ddim, i gefnogi unrhyw un sy’n gwneud penderfynidau addysgol neu yrfaol.

Rydym yma i gynorthwyo pobl ifanc ac oedolion i wneud cynlluniau gyrfa a phenderfyniadau, er mwyn dewis yr hyfforddiant cywir, dysgu pellach neu gyfleoedd cyflogaeth.

Mae ein gwasanaethau yn canolbwyntio ar gefnogi cwsmeriaid i ddatblygu hunanymwybyddiaeth a dyheadau i’w arfogi i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol gydol oes.

Darllenwch mwy am Gwybodaeth Gyrfa Cymru

Mae gan bob dysgwr ym mhob ysgol yr hawl i ddysgu heb ofn cael eu bwlio, beth bynnag yw’r math hwnnw o fwlio. Mae’n rhaid i bawb sy’n ymwneud ag addysg dysgwr gydweithio i sicrhau mai dyna beth sy’n digwydd. Mae’n rhaid i ni yma yn Ysgol y Creuddyn fynd ati’n weithredol i ymdrin â phob math o fwlio, a dylem gymryd camau i atal ymddygiad bwlïaidd yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiadau pan fyddan nhw’n codi.

Natur bwlio

Defnyddir sawl diffiniad o fwlio, ond mae’r mwyafrif yn ei ystyried yn weithred sy’n:

 • fwriadol niweidiol (gan gynnwys ymddygiad ymosodol)
 • digwydd yn aml dros gyfnod o amser, gan gydnabod gall un digwyddiad yn unig achosi trawma i’r dysgwr a’i adael yn poeni y bydd yn digwydd eto
 • anodd i ddioddefwyr amddiffyn eu hunain yn ei erbyn.

Mae barn dysgwyr unigol am yr hyn a olygir wrth fwlio hefyd yn elfen allweddol i’w hystyried.

Mae sawl gwahanol fathau o fwlio, ond y tri phrif fath o fwlio yw:

 • corfforol – bwrw, cicio, cymryd eiddo, aflonyddu rhywiol neu ymosodiad
 • llafar – galw enwau, sarhau, gwneud sylwadau tramgwyddus
 • anuniongyrchol – lledu storïau cas am rywun, eithrio o grwpiau cymdeithasol, bod yn destun sïon maleisus, anfon negeseuon e-bost neu negeseuon testun maleisus ar ffonau symudol.

Dogfennau

1. Seiberfwlio

2. Bwlio rhywiaethol, rhywiol a thrawsffobig

3. Bwlio ADY ac anabledd

4. Bwlio ar sail hil, crefydd a diwylliant.pdf4 Bwlio ar sail hil, crefydd a diwylliant

5. Bwlio homoffobig

6. Canllawiau Llywodraeth Cymru

Mae'r rhyngrwyd a'r technolegau cymdeithasol yn cynnig posibiliadau enfawr o ran dysgu ac ymchwilio, cyfathrebu a chydweithredu, ac o ran creadigrwydd di-ben-draw, ac mae'n bwysig i ni gofio'r neges gadarnhaol honno.

Mae'n anodd ac yn aml yn heriol i wybod y diweddaraf am y dechnoleg y mae eich plant yn defnyddio; beth maen nhw'n ei wneud ar-lein, â phwy maen nhw'n cael sgwrs, pa gemau maen nhw'n eu chwarae, a beth maen nhw'n ei lawrlwytho ac yn ei wylio.

Ar y dudalen yma rydym yn cynnig cyngor ar sut i gefnogi eich plentyn pan yn defnyddio'r we a'r cyfryngau cymdeithasol.

1. Gwybodaeth ac adnoddau ar-lein

2. Cychwynwyr sgyrsiau i rieni a gofalwyr

3. Cefnogi pobl ifanc ar-lein

4. Beth allaf i ei wneud os yw fy mhlentyn yn cael ei seiberfwlio

5. Mae fy mhlentyn o dan oed, ond wedi creu proffil rhwydweithio cymdeithasol. Beth ddylwn i ei wneud

6. Sut ydw in trafod pornograffi ar-lein gydam mhlentyn yn ei arddegau

7. Dwi wedi darganfod bod fy mhlentyn yn secstio. Beth ddylwn i a fy mhlentyn wneud nesaf

8. Dwin meddwl bod fy mhlentyn wedi gweld pornograffi ar-lein - beth allaf i ei wneud

Dawn Dysg Daioni