Chweched Dosbarth

Cartref > Dysg > Chweched Dosbarth

Chweched Dosbarth

Mae bod yn aelod o Chweched Dosbarth Ysgol y Creuddyn yn dod â breintiau a chyfrifoldebau. Mae’r ysgol yn ymgymryd i sicrhau ei bod yn cynnig addysg o’r ansawdd gorau posibl, tra’n disgwyl ymroddiad gan y myfyrwyr i fod yn aelodau cyfrifol o’r ysgol a’i chymdeithas. Mae ystafell gyffredin wedi’i neilltuo ar gyfer y Chweched Dosbarth ar gyfer ymlacio a chymdeithasu yn ystod cyfnodau digyswllt.

Mae myfyrwyr Blwyddyn 12 yn chwarae rhan bwysig o fewn yr ysgol drwy gefnogi a rhoi cymorth i ddisgyblion Blwyddyn 7 fel rhan o’r cynllun Bydis. Rydym yn cynnig digon o gyfleoedd i fyfyrwyr 16-18 yn Ysgol Y Creuddyn. Disgwylir i fyfyrwyr Chweched Dosbarth ymgymryd â gwaith annibynnol yn ogystal â mynychu gwersi ffurfiol. Mae’r llyfrgell ar gael ar gyfer gwaith annibynnol a chaniateir mynediad i’r ystafelloedd cyfrifiaduron, y gweithdai a’r ystafell gelf fel bo'n briodol.

Disgwylir i fyfyrwyr Chweched Dosbarth gydymffurfio â rheolau ysgol a gosod esiampl dda i’r disgyblion iau. Dylent ymarfer hunan-ddisgyblaeth a synnwyr cyffredin ar bob adeg.

Mae absenoldeb yn amharu ar gynnydd myfyrwyr a disgwylir iddynt fynychu’r ysgol yn rheolaidd. Pan mae absenoldeb yn anochel disgwylir iddynt roi gwybod i’r ysgol yn unol â rheolau’r ysgol.

Er ein bod yn cydnabod bod gan nifer o fyfyrwyr waith rhan amser, gofynnwn iddynt sicrhau nad yw hyn yn amharu ar eu gwaith ysgol.

Mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol i gael mwy o wybodaeth neu i drafod opsiynau.

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster i fyfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Y Creuddyn. Mae'n cyfuno sgiliau datblygiad personol gyda chymwysterau sy'n bodoli eisoes i ffurfio un dyfarniad ehangach sy'n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion. Ceir profiadau ehangach na'r rhaglenni dysgu traddodiadol ym Magloriaeth Cymru.

Amcanion

Nod Bagloriaeth Cymru yw cynnig cwricwlwm ehangach a mwy cytbwys i'r myfyrwyr gan helpu'r myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau y mae sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr am iddynt eu cael pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Mae'r pwyslais ar ddysgu trwy wneud, a rhoddir yr un gwerth ar gymwysterau academaidd a galwedigaethol.

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru Ysgol Y Creuddyn: Mr Arwel Roberts

Ceir mwy o wybodaeth am y cwrs Craidd ar wefan CBAC.

Pynciau

Addysg Gorfforol

Astudiaethau Busnes

Bioleg

Celf a Dylunio

Cemeg

Cerddoriaeth

Cymraeg

Daearyddiaeth

Drama ac Astudiaethau'r Theatr

Iechyd a Gofal

Llenyddiaeth Saesneg

Mathemateg

Sbaeneg

Technoleg Digidol

Astudiaethau Crefyddol

Dawn Dysg Daioni